Sizzles at the Park respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Sizzles at the Park verwerkt.

AVG
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR genoemd). De handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Sizzles at the Park is een verwerkings verantwoordelijke in de zin van de AVG.
U kunt via onderstaande gegevens contact met ons opnemen: 
Sizzles at the Park
Kerklaan 17
7311 AA Apeldoorn
t: 055-5789222
e: info@sizzlesatthepark.nl
KvK: 08140638

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Sizzles at the Park persoonsgegevens verwerkt. Deze verklaring is derhalve van toepassing op:
- restaurantgasten, afnemers, klanten en cursisten en alle andere relaties van Sizzles at the Park waaronder ook begrepen leveranciers van goederen en diensten; 
- bezoekers van onze website www.sizzlesatthepark.nl; 
- ontvangers van onze e-mails, e-mailings en gewone post
- alle andere personen die contact met ons opnemen of van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Links naar derden
Onze website kan links naar websites, plug-ins en andere applicaties van derden bevatten. Indien u hiervan gebruikmaakt, kunnen derden informatie over u verzamelen of met anderen delen. Wij hebben hier geen controle over en zijn hiervoor niet verantwoordelijk. Bij het verlaten van onze website, raden wij aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt goed door te lezen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verwerken afhankelijk van de gebruikte diensten en functionaliteiten de volgende gegevens:

1. Persoonsgegevens door u verstrekt
- die nodig zijn voor het verwezenlijken van uw reservering, opdracht tot levering van goederen en diensten, of uw aanvraag. Denk hierbij onder andere aan e-mailadres en telefoonnummer, factuurgegevens zoals adres of bedrijfsnaam, kostenplaats en btw-nummer;
- op contactformulieren of andere webformulieren of door u afgegeven visitekaartjes;
- in schriftelijke correspondentie (inclusief e-mails of andere vormen van elektronische communicatie);
- per telefoon of daarmee vergelijkbare vormen van communicatie;
- tijdens (kennismakings-)gesprekken, bijeenkomsten etc.

2. Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, e-mails, telefoonsysteem of vergelijkbare methoden.

3. Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen, zoals
- andere reserveringskanalen
- openbare zakelijke websites.

Het kan hierbij om de volgende gegevens gaan:
- Identificatiegegevens: voor-, achter- en roepnaam, huwelijkse staat, titel, geboortedatum en geslacht;
- Contactgegevens: adres, e-mailadres en telefoonnummers;
- Financiële gegevens: bankrekeningnummer en betaalkaartgegevens;
- Transactiegegevens: informatie over betalingen aan en van u en ten aanzien van eventuele goederen en diensten die u van ons hebt afgenomen of kosten die wij voor u hebben gemaakt bij derden;
- Technische gegevens: IP-adres, logingegevens, browserversie en type, tijdzone instellingen en locatie, browser plug-in types en versies, operating system en platform en andere technologie op het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken;
- Profielgegevens: uw interesses, voorkeuren, feedback en survey informatie;
- Gebruikersgegevens: informatie over uw gebruik van onze website en diensten;
- Communicatiegegevens: uw voorkeuren aangaande de wijze waarop u met ons communiceert;
- Zaakgegevens: alle relevante informatie voor de verwezenlijking van uw reservering

Rechtsgronden
Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken op een of meer van de onderstaande wettelijke gronden en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving:
1. om een overeenkomst waarin u ons een opdracht hebt verstrekt uit te kunnen voeren;
2. voor het nakomen van eventuele wettelijke verplichtingen, die op ons rusten (denkt u hierbij onder andere aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen, belastingverplichtingen);
3. om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken na uw verkregen toestemming, maar wij doen dat alleen wanneer de verwerking niet onder een van de andere hierboven genoemde wettelijk toegestane gronden valt. U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Neemt u in dat geval contact met ons op.

Marketing en ‘opting out’
Wij kunnen gegevens gebruiken om ons een beeld te vormen over dat wat u mogelijk wilt of nodig heeft of wat u interesseert. Hierdoor kunnen wij beslissingen nemen over voor u relevante producten, diensten en aanbiedingen (marketing). U kunt zo nu en dan (zonder uw voorafgaande toestemming) marketingberichten van ons ontvangen, tenzij u heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen. Voor het geval wij uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden met een derde delen (wat wij in de regel niet zullen doen) zullen wij van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U heeft altijd en bij ieder bericht de mogelijkheid om ons vragen te stoppen met het zenden van marketingberichten. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd. Indien wij van u een persoonlijk, individueel, marketingklantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. U kunt deze toestemming altijd later weer intrekken.

Gebruik social media
Op onze website zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Sizzles at the Park houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Sizzles at the Park houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Sizzles at the Park verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website van Sizzles at the Park te vergroten, wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website van op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Verandering van doeleinden
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij het voor een andere reden kunnen gebruiken, die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien dit niet het geval is en wij uw gegevens toch willen gebruiken, zullen wij daarover contact met u opnemen om dit uit te leggen. Het kan voorkomen dat wij persoonlijke informatie verwerken zonder dat u daarvan op de hoogte bent of mee in heeft gestemd, daar waar de wet dit mogelijk maakt of voorschrijft.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen ten aanzien van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, de toegang tot de gegevens afgeschermd is en onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een beveiligingsincident met mogelijke gevolgen voor uw privacy, dan zullen wij in de gevallen waarin wij daartoe verplicht zijn u en de toezichthouder daar zo spoedig mogelijk over informeren en op de hoogte stellen van de maatregelen, die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Toegang tot uw gegevens
Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor en worden gedeeld met personen en partijen die daarvan kennis moeten nemen.

Verstrekking aan derden
Het kan zijn dat wij ter uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden uw persoonsgegevens met derden moeten delen. U moet hier onder andere denken aan IT bedrijven of automatiseerders, professionele adviseurs (bijvoorbeeld banken, accountants en verzekeringsmaatschappijen) en de belastingdienst.Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dat deze derde de veiligheid van uw persoonsgegevens bewaakt en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving behandelt. Het is derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. In voorkomende gevallen zullen wij met derden, die uw gegevens in onze opdracht verwerken, een verwerkersovereenkomst sluiten om dit te waarborgen. Het kan echter zijn dat dit niet nodig is, omdat de derde een beroepsgeheim heeft en/of afdoende waarborgen geeft in een eigen privacyverklaring. Verder zullen wij de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld en/of de bewaartermijn op grond van toepasselijke wettelijke regels en/of gedrags- en beroepsregels en/of aanbevelingen.

Uw rechten
U hebt de volgende rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens:
- Recht op inzage: dit betekent dat u bij ons kunt navragen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor wij deze gebruiken;
- Recht op rectificatie en aanvulling: onjuiste gegevens moeten door ons worden gerectificeerd en waar nodig aangevuld;
- Recht op vergetelheid: dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen, indien u dat vraagt. Het gaat hier om de volgende gevallen:
• wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig;
• u heeft toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, maar trekt die weer in;
• u heeft terecht bezwaar gemaakt tegen verwerking van uw gegevens;
• er is sprake van onrechtmatige verwerking;
• de wettelijke bewaartermijn is verlopen;
• de betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens van de minderjarige zijn verzameld via een app of website;

- Recht op dataportabiliteit: indien u daar om vraagt, moeten wij uw persoonsgegevens overdragen, zodat u uw gegevens in een andere omgeving kunt hergebruiken;
- Beperking van de verwerking: u kunt ons in de volgende gevallen vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten:
• om te controleren of de gegevens wel kloppen;
• wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen;
• wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering;
• in het geval dat u ons gevraagd heeft u gegevens niet langer te gebruiken, maar wij na moeten gaan of wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor verwerking;

- Bezwaar tegen gegevensverwerking: u kunt tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang bezwaar maken. Wij moeten dan stoppen met de verwerking van deze gegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die te maken hebben met een rechtsvordering. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing of profilering voor deze marketingdoeleinden;
- Intrekking van gegeven toestemming: daar waar wij verwerken op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht deze in te trekken. Deze intrekking heeft geen betrekking op eerdere verwerkingen;
- Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: indien wij een besluit zouden nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens, heeft u het recht om ons te vragen een nieuw besluit te nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

Behandeling van uw verzoek
Wij zullen aan bovenstaande verzoeken tegemoet komen, tenzij wij een dringend gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting hebben om dit niet te doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer uw verzoek betrekking heeft op gegevens die onder onze geheimhouding vallen, een verzoek onduidelijk is (wij verzoeken u duidelijk aan te geven met redenen omkleed op welk recht u zich beroept), onredelijk vaak wordt gedaan, onmogelijk is, een onevenredige inspanning vergt van onze organisatie of systemen of wanneer de privacy van anderen in het geding is.

Wij proberen om uw verzoek binnen een maand te beantwoorden. In sommige gevallen kan dit langer duren als uw verzoek complex is of uw meerdere verzoeken heeft gedaan. In dat geval zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en u blijvend op de hoogte houden.

In beginsel zijn er aan de uitvoering van uw verzoek geen kosten verbonden. Wij mogen u wel een redelijke vergoeding vragen, wanneer uw verzoek duidelijk ongefundeerd, herhaald of excessief is. In dat geval kunnen wij er ook voor kiezen om aan uw verzoek geen gehoor te geven.

Het kan zijn dat wij u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen om aan u verzoek tegemoet te komen, bijvoorbeeld door toezending van een kopie van uw identiteitsbewijs (maak wel het Burgerservicenummer onleesbaar). Hierdoor kunnen wij vaststellen of u toegang heeft tot uw persoonsgegevens of een of meer van uw andere rechten kunt uitoefenen. Dit is een beveiligingsmaatregel om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot uw gegevens hebben.

Klachten en Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u daarover contact met ons op te nemen, zodat wij met u naar een oplossing kunnen zoeken. U heeft op grond van de privacywetgeving altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Er kunnen veranderingen optreden in de persoonsgegevens die wij van u bewaren en de wijze waarop wij dat doen, alsmede in de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij kunnen onze privacyverklaring derhalve aanpassen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 september 2018.

Draai je telefoon voor de beste beleving

Draai je telefoon
voor de beste beleving